کناره

شماره 676
محل بافت جوشقان
جنس پشم
ابعاد 320 * 110
نام نقشه هندسی
گره فارسی (متقارن)
قدمت 35 سال