بناهای اسلامی

معماري یکی از قدیمی ترین عناصر فرهنگی و هنري در زندگی اجتماعی انسان است که به دلیل حس تکامل گرایی انسان و با بهره گیري از دانش روز، در این زمینه پیشرفت قابل ملاحظه اي صورت گرفته است.

شایان ذکر است که در دوره ي اسلامی، فرهنگ و هنر ایران با آموزه هاي اسلام ترکیب یافته و باعث خلق آثار هنري ویژه اي در تمام زمینه ها از جمله در معماري شده است. زیبایی بناهاي مختلف تاریخی، فرهنگی و آثار اسلامی همچون مساجد، تکایا، حسینیه ها و … باعث گردید که تمایل به تولید فرش هایی با این نقوش، در بین هنرمندان و تولید کنندگان فرش افزایش یابد.صورت، طراحیِ کل بنا و یا استفاده از جزییات و تزئینات بنا در طراحی فرش انجام می شود.

الف ) طراحی کل بنا: در این روش، هنرمندان (طراحان فرش) به نقش ساختمان ها به طور کلی توجه و آن را بر  متن فرش اجرا می کنند.

ب ) استفاده از جزییات بنا: طراحِ فرش، اجزایی از ساختمان را مانند گنبد، طاق نماها، ستون ها، اشکال هندسی و تزئینی بناها و … انتخاب و با نقوش دیگري مانند گل هاي ختایی و قوس هاي اسلیمی ترکیب و بر روي کاغذ نقشه اجرا می کند. در تصاویرِ روبرو فرش هاي بافته شده با الهام از جزییات گنبد مساجد  مشاهده می شود.

از طرح هاي معروف این گروه می توان به طرح بناي تخت جمشید، طرحِ گنبد مسجد شیخ لطف الله، نماي طاق بستان کرمانشاه، طرح طاق کسري، طاق بستان، سر در امامزاده محروق، آرامگاه ابو علی سینا، مقبره شیخ صفی و … اشاره کرد.