نقشه قابی

نقشه هاي قابی به طرح فرش هایی گفته می شود که در آنها متن قالی با تقسیم بندي هاي منظم به قابها و کتیبه هایی چند ضلعی (مربع، مستطیل، لوزي) تقسیم می شود. هر یک از قابها داراي طرحی جداگانه و مستقل از دیگر قابها می باشد. از ویژگی هاي دیگر این قاب ها ساده بودن در طرح و تکرار آن ها در متنِ فرش است. از انواع نقشه هاي قابی می توان به طرح هاي قاب قرآنی، قاب قابی (بوستان یا مجلسی)، قابی قلمدانی و… اشاره کرد.

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا