نقشه ریز ماهی

طرح ها و نقوش رایج امروزي در فرش، از  فرهنگ کهن و غنیِ ما برخوردار است و می توان با بررسی آئین ها و آداب و رسوم گذشتگان به ریشه ي این نقوش دست یافت.یکی از این نقوش که پژوهشگران توانسته اند با تحقیق پیرامون مسائل مربوط به فرهنگ و مردم شناسی به اصل شکل گیري آن تا حدودي پی برده و بر اطلاعات خود بیفزایند، طرح ماهیِ درهم است.

اساس طرحِ ماهی درهم، نگاره هایی به شکل برگ خمیده است که نقشی از ماهی را به یاد انسان می آورند. این برگها به صورت قرینه به – دور گل هاي ریز در حال گردش اند. از انواع طرح ماهی درهم می توان به ماهی سنه (سنندج)، ماهی فراهان، ماهی قشقایی، ریزه ماهی و … اشاره نمود.

الف ) ریزه ماهی: به نقش بسیار ریزِ ماهی درهم به طوري که امکان طراحی کوچکتر از آن، وجود نداشته باشد، ریزه ماهی گویند. از تکرار نقش ریزه ماهی، لوزي هایی با گلِ هشت پر در داخل و گل هاي بسیار ریزي به نام گلچه یا پاره سیب در انتهاي اضلاع لوزي به  نمایش در می آید.

نقشه ریز ماهی درهم

در طرح ریزه ماهی لچک و ترنج، نقش مایه ي ماهی در هم در لچک ها و ترنج نیز تکرار می شود. نقاشِ فرش، براي مشخص نمودن لچک و ترنج فرش، رنگ بندي نقوش ریزه ماهی لچک ها و ترنج فرش را با رنگ بندي متن فرش، متفاوت  اجرا خواهد کرد.

نقشه ریز ماهی لچک ترنج

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا