نقشه تلفیقی

اساس کار در طراحی این گونه از نقشه ها، ترکیب دو یا چند طرح است. هدف طراح فرش، پدید آوردن طرحی متفاوت و تازه در چهارچوب طرح اولیه است و به این منظور نگاره هاي ریز و درشت، طرح هاي مختلف را در کنار یکدیگر به کار می گیرد. این دسته از طرح ها از الگو و رنگ  بندي خاصی پیروي نمی کنند و انتخاب آنها با توجه به نظر طراح فرش تفاوت می کند.

معروفترینِ این طرح ها عبارتند از: لچک ترنج سبزيکارکف ساده، تلفیقی گلدانی بند اسلیمی، تلفیقی دور نما، تلفیقی قاب قرآنی، تلفیقی لچک ترنج دسته گل و …

الف ) تلفیقی قاب قابی: در این گونه از نقشه ها، متن فرش به بخش ها و یا قاب هایی تقسیم شده و درون قابها را با طرح هاي مختلفی چون محرابی، بته، گل و برگ هایی به سبک قالی کرمان و درختان پرشکوفه تزیین می کنند. در بیشتر موارد این قابها به صورت قرینه در متن فرش، تکرار می شوند به طوريکه یک قاب را در چند جاي متن می توان دید.

ب ) تلفیقی لچک ترنج دسته گل: در این دسته از فرش ها همانطور که از نام شان پیداست، طرح لچک و ترنج با دسته هاي گل، فضاي متن 5، طراح – فرش را پوشانده است. در تصویر فرش، در فضاي متن فرش، لچک ترنج را با گل هاي شاه عباسی و دسته هاي گل قرار داده است و براي تزیینِ حاشیه نیز، ترکیب زیبایی از اسلیمی و دسته هاي گل با یکدیگر را به کار برده است.

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا