طرح گلفرنگ

علاقه به طبیعت و گل هاي زیباي طبیعی مانند گل سرخ (محمدي)، رز، مینا و کوکب و سایر گل ها باعث شده فرش هایی با طراحی از  این نقوش بافته شود. ورود بازرگانان خارجی در دوران قاجار، زمینه ساز ورود این طرح به کشور شده است از قرن نوزدهم به بعد در فرشهاي بختیاري و پس از آن نیز در فرش هاي بیجار و تبریز و اصفهان به شکلی زیباتر و متفاوت تر، طراحی گلفرنگ رایج شده است. نمونه اي از نقشه طراحی شده با استفاه از گل هاي طبیعی مشاهده می شود.

گفتنی است که اساس این طرح که در اصفهان به طرح “قاجار” معروف است، گل هاي رنگارنگ چندپر و گلدان هایی به سبک غیر بومی است. دلیل نامگذاري این طرح به گلفرنگ، شباهت نقوش آن به گل هاي سرخ (رز) و گاهی استفاده از گلدانهاي تزیینی کشورهاي اروپایی است.  از انواع این طرح می توان به گل فرنگ بیجار،گل فرنگ مستوفی، گلفرنگ لچک ترنج و … اشاره کرد.

الف ) گلفرنگ لچک ترنج:

در این طرح، فضاي بین لچک ها و ترنج مرکزي فرش با دسته هاي گل سرخ و گلدان هایی با گل هایی زیبا پوشانده شده است. در این طرح، نقوش حاشیهها در بیشتر مواقع با دسته – هاي گل، طراحی می شوند که با متن فرش هماهنگی لازم را داشته باشند.

طراح فرش نیز، نقوش لچک ها و ترنج را به گونه اي طراحی و رنگ آمیزي می کند که نظرِ بیننده به متنِ فرش که جایگاه گل و گلدان هاي  گلفرنگ است جلب شود.

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا