طرح گلدانی

ظرفی که در آن شاخه هاي گل گذاشته می شود، عنصر زیبایی براي طراحی فرش به حساب می آید. این نقشِ زیبا دستمایه طراحان فرش در برخی از مناطق کشورمان است که موجبِ خلق  فرش هاي زیبایی شده است.

در برخی از طرح هاي گلدانی تنها یک گلدان و در برخی دیگر از فرش ها متن فرش با گلدان هاي کوچک و در ردیف هاي موازي پوشیده شده است. از انواع طرح هاي گلدانی می توان به دسته هاي گلدانی ظل السلطان، گلدانی سراسري، گلدانی ختایی، گلدانی یک طرفه، گلدانی حاج خانمی و … اشاره کرد.

ب ) گلدانی سراسري:

در طرح این فرش، متنِ فرش با گلدان هایی پر از گل پوشیده شده است.

ب ) گلدانی حاج خانمی: طرحی از منظرهي باغ با گلدانی با شاخه هاي فراوان گل در متن قالی است. از ویژگی هاي این طرح، تناسب اندازه هاي گل ها و نگاره هاي مکمل آن است که در نهایت دقت انتخاب شده است و می توان طرح آن را ترکیبی از نقش هاي قالی جوشقان و گلدان  دانست. از نام هاي دیگر این طرح ” باغ گلدانی ” و بیشتر در اطراف کاشان (نطنز و بادرود ) بافته می شود.

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا