طرح محرمات

در این طرح، متنِ فرش به نوارهایی تقسیم شده است به گونه اي که زمینه ي فرش راه راه به نظرمی آید. در برخی از طرح هاي محرمات، جهت رنگ نوارها از دو رنگ (سفید و مشکی، سرمه اي یا یشمی) و یا از چند رنگ استفاده می شود. در تصویر مقابل محرمات چند رنگ دیده می شود. نام دیگر این طرح در برخی از نقاط ایران بوده و بافنده هاي فارس، کردستان، « قلمدانی » بیرجند، تبریز و قم بیشتر از دیگر مناطق به بافت  آن مبادرت می ورزند.

انوع نقشه محرمات و شویه تکرار آن

طرحِ محرمات به طرح هایی در فرش گفته می شود که در آنها متنِ فرش به نوارهاي طولی باریک پر نقش و نگار، تقسیم می شود. در این نوارها، طرح و نقش می تواند با یکدیگر یکسان و تنها در رنگ آمیزي تفاوت داشته باشد. در تزیین این نوارها می توان از نقوش مختلفی چون گل فرنگ، شاه عباسی، بته، اسلیمی، گلدان و … به شیوه ي سراسري و یا واگیره اي بهره برد.

نقشِ محرمات به صورت نوارهاي عمودي، افقی، مورب و زیگزاك (جناقی ) طراحی می شود. گفتنی است که در طراحی نوارهاي فرش محرمات، شیوه ي طراحی واگیره (یکی از شیوه هاي طراحی فرش، استفاده از یک یا چند بخش طراحی شده ي کوچک (واگیره) و قرینه کردن آن ها در متن فرش است. به عبارتی دیگر، نقشه ي واگیره اي یا بندي به آن دسته از طرح ها گفته می شود که یک طرح یا نقشمایه هاي متصل به هم به طور منظم و متوالی در تمام متن فرش تکرار شده باشد.)  و حالت عمودي که شبیه ستون هاي باریک و یا پهن به نظر می رسند، کاربرد بیشتري دارد.

انواع محرمات عبارتند از: محرمات شاه عباسی، محرمات بته اي، محرمات گل فرنگ، محرمات درختی، تلفیقی و … .

به ترتیب از راست: محرمات بته ای/ تلفیقی/ درختی/ شاه عباسی/ گل فرنگ

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا