طرح شکارگاه

استفاده از نقش هاي تصویري جانداران، پیش از اسلام در میان هنرمندان ایرانی رایج و در دوره ي اسلامی در آغاز طراحی این دسته از نقوش دچار رکود شد ولی پس از مدتی رونق دوباره یافت. گفته می شود این طرح یادگار دوره صفویه و منسوب به مکتب شاه عباسی است.

در صحنه هاي شکارگاهی، سوارکاران سوار بر اسب خود با استفاده از تیر و کمان، کمند و شمشیر و … در حال شکار حیوانات اند. این دسته از فرش ها به طور کلی به دو صورت طراحی می شوند:

-1 شکارگاهی جنگل: در این روشِ طراحی، اطراف سوارکاران، درختانِ جنگلی بلند  قامت دیده می شود.

2 – شکارگاهی بوته زار: در برخی از صحنه هاي شکارگاه، سوارکاران در دشت هاي سرسبز با بوته هاي کوتاه، تپهها و گل ها، در حال شکار حیوانات طراحی می شوند.

از انواع مختلف طرح هاي شکارگاهی می توان به طرح شکارگاهی قاب قابی، شکارگاه لچک و ترنج، شکارگاه ترنج دار، شکارگاه لچک دار و … اشاره نمود .

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا