طرح درختی

نقشِ درخت یکی از قدیمی ترین نقش هاي مقدس ایرانیان است که آنرا در صنایع بومی به کثرت می توان دید. نقش درخت، در سنگ نگاره هاي کهن، حجاري هاي تخت جمشید، پارچه ها، مینیاتورها و سفال هاي ادوار گوناگون تاریخی مشاهده و مانند دیگر نقش هاي سنتی داراي ارزش و قداست والایی بوده است. در شکل مقابل، نقش درخت حکاکی شده در تخت جمشید  مشاهده می گردد.

-1 شیوه تک درخت: در این روش، طرح یک درخت در متن فرش قرار می گیرد و دیگر نقش ها مانند گل ها، پرندگان و .. براي تزیین  درخت، طراحی می شوند.

نقشه تک درخت

2 – شیوه چند درخت: در دسته اي از طرح هاي درختی، متن فرش با چندین طرحِ درخت،  تزیین می شود.

نقشه چند درخت

از انواع درختان مورد استفاده در طرح درختی می توان به درختان سرو، کاج، بید مجنون و انواع درختان با شاخه، گل و میوه که در طبیعت وجود دارند، استفاده کرد. از طرح هاي درختی می توان به سبزي کار، حیواندار، ترنجدار، گلدانی و … اشاره کرد.

درختی حیوان دار: در این طرح نقش درختی قرار دارد که در اطراف آن، نقوش پرندگان، مرغان زیبا و جانورانی چون آهو، شیر و پلنگ و… طراحی می شود.

در تصویر مقابل، طراحِ فرش علاوه بر اینکه تصویر جانورانی چون خرگوش، آهو، اردك و لک لک و … را در متن فرش و در لابه لاي تصویر درختان به کار برده است، از تصاویر برخی از این حیوانات، در حاشیه فرش با درختانِ کوتاه  پرشکوفه، استفاده کرده است

درخت و حیوان

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا