طرح ترکمن

نقوش فرش ترکمن برخاسته از اندیشه ها، باورها و رسوم آنهاست و در طول سالها، دچار تغییر و دگرگونی نشده و همچنان بافندگان قوم ترکمن این طرح ها را می بافند. این طرح هاي تجریدي و ذهنی است که با خطوط و اشکال هندسی طراحی شده و در اکثر موارد بی نقشه بافته می شود. نقش مایه اصلی فرش ترکمن هشت ضلعی، لوزي و یا مربع هایی است که در درون خود  حاشیه هایی تکرار می گردد.

از ویژگی هاي فرش ترکمن می توان به تکراري بودن نقوش و نداشتنِ تنوع زیاد در نقش ها اشاره کرد. یکی دیگر از خصوصیات فرش هاي ترکمن، بافت قسمتی اضافه در دو سر دستبافته معروف می باشد. « شانه » است که به از انواع طرح هاي فرش ترکمن، می توان طرح هاي فرشِ قاب یموتی، طرح شانه اي، طرح تکه گل، طرح چشم غزال، طرح بخارا و … را نام برد.

منبع: کتاب طراحی فرش زیبا رادینا