پود

 آشنایی با پود و انواع آن و کاربرد و علل استفاده آن در فرش

پودها باعث اتصال تارها به هم ميگردند و.پود ضخیم با ضخامت خامه گره زده شده در فرش, يك خانه کوچك در نقشه را پر مينمايد. بنابراين انتخاب پود مناسب نقش مهمي در بافت فرش دارد.

 پود ضخیم

نخ هايي هستند که بعد از هر رديف بافت قالي روی رجهای بافته شده و از لابه لای تارهای زير هاف (زير ضربدری) در سرتاسر چله عبور داده ميشوند و برای نگهداری گره های فرش واستحكام آن به کار ميرود و در کلیة فرشها مصرف ميشود و برای اينكه در لابه لای تارها بهتر جايگزين و فرش حالت نرمي داشته باشد، معمولاً اين گونه نخ ها نسبت به نخ های ديگر تاب کمتری دارند. پود ضخیم را بعد از رد کردن، با کوبیدن به وسیله دفه يا دفتین در جای خود قرار ميدهند

 پود نازك:

بعد از به کار بردن پود ضخیم، پود نازك را از لابه لای چله ها، بالای زيگزاگ عبور ميدهند و رد کردن اين پود از لابه لای چله ها به صورت مواج و به عكس پود ضخیم صورت ميگیرد.

پود ضخیم
رد کردن پود نازک

خواباندن پود نازک

منبع: بافت مقدماتی فرش هنگامه طوفانی