آشنایی با انواع فرش از نظر جنس:

فرش از نظر مواد به کار رفته در تار، پود يا پرز به صورت زير تقسیم بندی ميشوند.

فرش پشمی:

به فرشي ميگويند که پرز آن پشم و چله (تار) و پود آن نخ پنبه باشد

فرش ابريشمی:

فرشهای ظريف وريز بافتي هستند که پرز و  چله آن از ابريشم باشد و به نام فرش تمام

 ابريشم نیز نامیده مي شوند.  بسیاری از فرش های تابلويي تمام ابريشم اند.

فرش گل ابريشم:

عبارت است از فرشهايي ريزبافت که ممكن است دورگلها و يا تمام گلهای آن به جای

با پرز ابريشمي بافته شود. در اين » پرز پشمي « فرشها زمینه از جنس پشم بافته ميشود

فرش كف ابريشم:

در زمینه (متن) اين فرشها به جای پرز پشمي، از پرز ابريشمي استفاده مي شود.

فرش پشم در پشم (تمام پشم):

فرشي است که تار و پود و پرز (خامه) آن از جنس پشم باشد که بافت آن معمولاً بین ايلات و عشاير رايج بوده و به علت کوچ نشیني معمولاً بر روی دارهای افقي که حمل ونقل آن آسان تر  است ، بافته ميشود

منبع: بافت مقدماتی فرش هنگامه طوفانی