ویژگی های فرش (اندازه/جنس)

فرش در بین عامة مردم به زيراندازی گفته ميشود که با مواد اولیة طبیعي مانند الیاف پشم

و پنبه و ابريشم و يا الیاف مصنوعي به صورت  دستي يا ماشیني بافته ميشود. اگرچه »گلیم، زيلو، جاجیم، پالس و نمد« و امثال آنها نیز فرش هستند، اما اصطلاح قالي معمولا برای بافت گره دار به کار ميرود.