عیوب فرش

آشنایی با معایب فرش درحین بافت:

در هنگام بافت بر اثر متناسب نبودن دار و يا مواد اولیه ممكن است عیوبي ايجاد گردد که از ارزش و يا دوام فرش ميکاهد. برای پیشگیری از اين عامل به چند عیب اشاره ميشود تا با اتخاذ تدابیر مناسب فرشي بدون عیب و سالم تولید گردد.

كجی فرش:

چنانچه کناره های طولي فرش موازی هم نباشند و در بعضي قسمت ها تورفتگي يا بیرون زدگي داشته باشند، اصطلاحاً ميگويند فرش کجي دارد که به دلیل شل يا سفت کشیدن پود ضخیم ايجاد – ميشود

بالازدگی:

چنانچه اجزای طرح فرش از نظر طولي کشیده شده باشند و افزايش در طول فرش نیزمشاهده شود، فرش بالازدگي دارد. در اين حالت امكان وسط نبودن ترنج وجود دارد.

علت:

 • ضخیم بودن پود يا پرز نسبت به چلهها ×
 • شل کوبیدن دفه يا دفتین ×
 • شل بودن چله ها و . . . ×

پايینزدگی:

در اين عیب اجزای طرح فرش حالت کوبیدگي دارند و طول فرش کمتر از حد لازم  است

علت:

 • نازك بودن ضخامت پود يا پرز ×
 • محكم کوبیدن دفه يا دفتین ×

پوكی:

در اين عیب نوك انگشتها به راحتي به میان پرزهای فرش نفوذ کرده به چله ها ميرسد.

علت:

 • کم بودن ضخامت خامة مصرفي ×
 • ضخیم بودن بیش ازحد پود کلفت × نسبت به رجشمار

دورنگی:

چنانچه رنگ فرش دربخشي از زمینه يا حاشیه با بقیه بخش ها متفاوت باشد ، عیب دورنگي در فرش ايجاد ميشود.

علت:

عدم تهیه مواد اولیه به مقدار مناسب است

بره بره بودن:

طول پرزها در اين عیب به صورت خطوط عرضي دارای پستي و بلندی ميباشند و حالت پله پله پیدا ميکند.

علت :

 • قیچي زدن نامناسب است.
 • عدم دقت بافنده به هنگام قیچي کردن پرزها (پرداخت)
 • تنظیم نبودن تیغة دستگاه پرداخت

ذرتی:

چنانچه طول پرزها بیش از حد در قسمتي يا تمامي فرش کوتاه شده باشد، اصطلاحاً ميگويند فرش ذرتي يا ته خواب شده است.

عیب شمشیري:

چنانچه لبه های عرضي فرش در بالا و پايین قوس داشته باشد، اصطلاحاً ميگويند فرش  شمشیری شده است

علت:

 • قوس برداشتن سر دار و زير دار ×
 • شل بودن چله های وسط فرش نسبت به × کناره ها يا برعكس.

منبع: بافت مقدماتی فرش هنگامه طوفانی