آشنایی با انواع گره

تمام دست بافتها مانند حصیر، گلیم، جاجیم و ….، از دو بخش تار و پود تشكیل ميشوند. قالي تنها دست بافتهای است که دارای بعد سوم، يعني پرز نیز ميباشد.

 آشنایی با انواع گره رایج:

چرخش نخ پرز )خامه( به دور تار )چله( با ترتیب خاص را گره گويند. گره زدن در فرش به دو شیوه متداول است که عبارتند از: گره ترکي (متقارن) و گره فارسي (نا متقارن):

 گره سبك تركی باف (متقارن)

در اين روش، چرخش نخ پرز )خامه( به دور دو تار زير و رو انجام ميگیرد که درمنطقه آذربايجان رايج است و از استحكام خوبي  برخوردار است

گره سبك فارسیباف (نا متقارن):

در اين روش نخ پرز )خامه( دور يك تار پیچیده ميشود و نسبت به تار ديگر تقارني ندارد و نسبت به گره متقارن از استحكام کمتری برخوردار است و بسیاری از مناطق مانند اراك و قم و کاشان و…….اين نوع گره رايج است

مراحل گره فارسی و ترکی به صورت تصویری