آشنایی با انواع دارقالیبافی و کاربرد آن:

دار قاليبافي انواع مختلف دارد و فرش روی آن بافته ميشود . به طور کلي دارها را به دو نوع دار افقي و دار عمودی تقسیم مي کنند.

 دار افقی (دار زمینی):

دار افقي بسیار ساده و از جنس چوب بوده و در میان ايلات و عشاير و چادرنشین ها استفاده از آن متداولتر است. اين دار به موازات سطح زمین با فاصلة 30 سانتیمتر از سطح زمین نصب ميشود و عبارت  است از دو قطعه چوب استوانهای با طول 5 برابر عرض فرش مورد بافت که در بالا و پايین فرش قرار گرفته و به وسیلة چهار عدد میخ چوبي يا فولادی بزرگ که در زمین کوبیده شده، مهار ميگردد.

اين نوع دار با وضع زندگي چادرنشینان و ايلات و عشاير هماهنگي داشته و به راحتي ميتوانند آن را مستقر و يا آنكه جمع نموده و کوچ نمايند. اين نوع دار از اين نظر که بافنده مجبور است هنگام کار روی آن خم شود، از لحاظ سلامتي چندان مناسب نیست. ولي به دلیل نداشتن راستروها، از وزن کمتری برخوردار بوده و به راحتي جمع و جابجا ميشود

 دار عمودي:

اين نوع دار,چهارچوب مستطیل شكلي است که بر سطح زمین و به حالت ايستاده مستقر ميگردد. دو عدد چوب استوانهای صاف و محكم به طور موازی )در بالا به نام سر دار و در پايین به نام زير دار( بادو عدد چوب ديگر که حالت ستونهای دار را دارند، به نام راسترو و چپرو در هم کلاف شده و چهارچوب اصلي را تشكیل ميدهند.

دار عمودی را به چهار نوع ميتوان تقسیم نمود که عبارتند از: -1 دار ثابت -2 دار فندكدار -3 دارتبريزی -4دارگردان.

دار ثابت:

دار مورد استفاده مناطق فارسي باف است دراين نوع دار ، پايه ها را به اندازه 30 تا 40 سانتیمتر در داخل زمین قرار داده و محكم مينمايند. در هنگام بافت چله های اضافي در بالای سر دار گره خورده و به ترتیب که فرش بافته ميشود، گرهها را باز و فرش بافته شده به پشت دار منتقل شده و دوخت مي خورد وچله ها در دسترس بافنده قرار مي گیرد واين عمل  تا اتمام بافت تكرار مي گردد.

نوع ديگری از دارهای ثابت در دو طرف راسترو دو نردبان در نظر ميگیرند که با بالا رفتن فرش، محل نشستن بافنده نیز جابجا شده وبه موازات دار تا انتهای کار بافت به ارتفاع بالا منتقل مي گردد. در اين نوع دار طول فرش با طول دار برابر است. در اين نوع دار خطر سقوط ابزار و يا افتادن خود  بافنده در هنگام کار وجود دارد.

منبع: بافت مقدماتی فرش هنگامه طوفانی