فرش دستباف کرمان

یکی از دلایل شهرت قالی کرمان فراوانی نقش ها و طرح های جالب آن و استفاده از مجموعه متنوع رنگ هایی است که با یک دیگر در تعادل کامل هستند. طراح کرمانی هیچ گاه خود را محدود در چنگ رنگ و نقش نکرده است و آن زمان که احساس کرده است حاشیه و قاب بر متن قید است و فشار، آن را زا میان برده و حاشیه را با زمینه یکی کرد و گاه متن را از گل ها و نگاره های ساخت و ترنج را در میان زمینه ای ساده جای داد و طرح قالی های کف ساده را انداخت.

طرح های معروفی که در کارگاه های قالی بافی رکمان بافته می شود عبارتند از: شاه عباسی لچک، بته ای، اسلیمی لچک و ترنج، شکارگاه ، گلدار سرتاسری، درختی، قاب قرانی و…

پشمی که در قالی کرمان استفاده می شود از منابع محلی تامین می شود و مهم ترین مراکز تولید پشم این استان عبارتند از رفسنجان، بم ، جیرفت.

فرش های گرمان دو پوده و گاه سه پوده بوده و با گره هایی فارسی بافته می شوند. رواج گره های جفتی در فرش های جدید کرمان مشکلاتی را ایجاد کرده است.

ویژگی کلّی بافت:

  • تار و پود از پنبه  ابریشم، پشم و نخ برای بافت
  • دو پود (ضخیم و نازک)
  • گرة فارسی
  • دار گردان عمودی (ابتدایی ترین دار است و به کمان دار یا کمانی معروف است) برخی دارها «راست رو» ندارد و «زیر دار» و «سر دار» داخل حفرة دیوار قرار می گیرند.
  • تعداد گره: 35/70- 40/80- 50/100   (70 نشانگر تعداد چلة زیر و رو و 35 معرف رجشمار است)

منبع:

  • پژوهشی در فرش محمد جواد نصیری
  • سایت مرکز ملی فرش ایران