فرش دستباف شهر بابک

شهر بابك يكی از مراكز قديمی قالی بافی استان كرمان است و از شمال به بافق، از شرق به رفسنجان و بردسير، از غرب به استان يزد، و از جنوب به سيرجان محدود می شود. ارتفاع اين شهر از سطح دريا 905 متر و مختصات جغرافيايی آن 55 درجه و 7 دقيقه طول و 30 درجه و 6 دقيقه عرض جغرافيايی است.

برخی از ويژگی های فرش شهر بابک و دهاج

بافته های اين شهر اغلب به نام افشار شناخته می شود و قالی های افشار شهر بابك بسيار شناخته شده است. پژوهشگران چنين نظر می دهند كه بافت قالی در شهر بابك مرهون بافندگان دهاج يا دهج است. دهاج نام روستايی در شمال اين شهر با سابقه طولانی در قالی بافی است. نوشته اند که فرش بافی به وسيله طوايف عرب از قسمت های جنوبی به دهاج وارد شد. اين نظر بدين علت بيان شده كه ميان بافته های اين منطقه و آنچه در جنوب بافته می شود از نظر رنگ و شيوه بافت شباهت وجود دارد. در اين منطقه پود فرش ها پنبه ای است و فرش های دهاج نسبت به بافته های نواحی اطراف ازقبيل افشاری سيرجان مرغوب تر و طرفداران آن نيز بيشتر است، زيرا همواره از كيفيت بهتری برخوردار بوده است. رنگ پود اين فرش ها اغلب آبی روشن و گاهس قرمز و بافت آنها نرم و محكم است و با هر دو نوع گره متقارن و نامتقارن آن را می بافند. در شهر بابك و دهاج غالباً فرش های پرزدار و به ندرت گليم و خورجين بافته می شود. ضمناً، غالباً فرش های كوچك پارچه در شهر بابك تخت باف و اندازه آن در مقياس فوت است.

منبع: مرکز ملی فرش