فرش دستباف سنندج

در سنان بیشتر در سبک هندسی با طرح های ترنجدار بزرگ شش گوشه، بندی دسته گل و بته ای است که طرح اخیر بسیار مورد توجه بافنده نندج مرکز استان کردستان از یکی دو قرن پیش تا کنون ظریف ترین فرش های یک پوده مشرق زمین بافته می شده است. قالی باف های سنندج الیفا بسیار تابیده شده ای را به کار می برند که در نتیجه گره فرش های آنان در پشت فرش به خوبی دیده می شوند.

با وجود آن که گره نا متقارن در میان اهل فن به گره فارسی یا گره سنه (نام قدیمی این شهر) معروف است ولی فرش های سنندج با گره ای از نوع مقارن یا به عبارتتی گره ترکی بافته می شوند.

طرح های آنان بیشتر در سبک هندسی با طرح های ترن دار بزرگ شش گوشه ، بندی دسته گل و بته ای است که طرح اخیر بسیار مورد توجه بافنده های این شهر می باشند. طرح موفق دیگری که در بسیاری از مراکز قالی بافی ایران قبول عام یافته است طرح هراتی است که در قالی بافی سنندج بسیار متداول است.نقش درخت و بوته های گل نیز گاهی در فرش سنندج دیده می شود. بافنده های سنندجی هم چنین در بافت گلیم های مرغوب و خورجین ها و رو اسبی های جالب نیز بسیار ماهر و با تجربه هستند

سنندج: ویژگی بافت: 

 • رجشمار بین 15 تا 35 
 • مواد اولیه: پشم گوسفند محلی برای پرز پنبه برای تار و پود
 • گرة ترکی (در برخی مناطق بدون قلاب)
 • دار عمودی ثابت 
 • ابعاد: ذرع و نیم، دو ذرع، کناره، پشتی، 6 و 9 متری
 • چله کشی ترکی
 • گلیم بافی به سبک فارسی
 •  دو پود

طرح:

طرح های خاص سنندج:

1- جقه چارکی 
2- جقه هشت پر 
3- جقه چهار پر 
4- گل و کیلی و طرح های دیگر نظیر ماهی درهم

5- بید مجنون
6- گل و بلبل
7- گل میرزا علی

 • منبع: پژوهشی در فرش ایران تورج ژوله
 • منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری
 • .incc.ir