منطقه قالی بافی کرمانشاه – کردستان

دست بافته های تیره های مختلف کرد و شهرنشینان استان های کردستان و کرمانشاهان جز در موارد گره هایی که به کار می رود (گره ترکی) موارد مشابه چندانی در طرح و رنگ و پود های مصرفی با یکدیگر ندارند که برای شناسایی بیشتر باید جداگانه مورد مطالعه قرار بگیرند