فرش دستباف قلتق

اسد آباد

در بخش اسد آباد در سر راه همدان به کرمانشاه دو ذرعی هایی با طرح هراتی بدون ترنج و بافت خشن در زمنیه قرمز بافته می شود.

  اسدآباد:

    ویژگی کلّی بافت:  یک پودر ضخیم  /  رجشمار پائین / بافت با قلاب

   ابعاد: قالیچه های دو ذرعی

   طرح: نقش هراتی (ماهی درهم)، لچک و ترنج یا بدون ترنج.

دست بافته های قلتق

فرش های قلتق که تا حدود با تولیدات ساورق شباهت دارند توسط عشایری که دبین همدان و اراک سکونت دارند بافته می شود و رنگ مسلط دست بافت های این عشایر تا حدودی متمایل به قهوه ای است