منطقه قالی بافی خراسان

خراسان یکی از قطب های بسیار مهم قالی بافی ایران است و بافندگی فرش در آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. شاید میزان این اهمیت را از نظر تعداد بافنده ای که در مراکز متعدد این قالی بافی این استان به کار بافندگی مشغول هستند بتوان درک نمود.

قالی بافی خراسان در طول حیات یک هزار و پانصد ساله خود در زمان سلطنت شاهرخ میرزا یکی از شکوفاترین دوره های تاریخی خود را گذرانده است. در این زمان شهر هرات بسیار در زمینه های هنری از جمله قالی بافی بود.

فرش های خراسان با گره های ترکی و هم چنین گره های فارسی بافته می شوند.

سبک هندسی نیز در قالی بافی خراسان رواج گسترده ای دارد. قالی بافی با این گونه طرح ها توسط بلوچ ها و ترکمن ها صورت می گیرد.

منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری