منطقه قالی بافی تبریز

بافت قالی در این ناحیه از سابقه طولانی برخوردار است. این شهر از زمان حکومت هلاکو خان از مراکز مهم قالی بافی در ایران بوده است[2] منطقه آذربایجان به دلیل وسعت مراتع و زمین های کشاورزی و آب و هوای مناسب، همواره در تولید قالی از موقعیت مناسبی برخوردار بوده است [1].

مراکز مهم قالی بافی متفاوتی در این قسمت از کشور از دیرباز به تولید قالی مشغول بوده اند؛ از جمله: تبریز، مرند، اردبیل، مشکین شهر، هریس و … که اکنون چند مورد آنان که هنوز در قالی بافی فعال هستند را بررسی می کنیم:

  • منبع: پژوهشی در فرش ایران تورج ژوله
  • منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری
  • .incc.ir