منطقه قالی بافی اصفهان

با وجود رودخانه زاینده رود و مکان این استان، در طول تاریخ اصفهان از اهمیت ویژه ای برخور دار بوده است و همواره شهری آباد و مهم بوده است. این موقعیت ویژه سبب رشد صنایع و هنرهای فراوان در اصفهان در طول مدت قرن ها شده است. به طوری که حتی یکی از مراکز اصلی و قدیمی شکل گیری سبک فرش شهری باف در ایران بوده است و بافندگی این استان از گذشته تا کنون در مراگزی از جملیه اصفهان و کاشان و جوشقان ونایین و نجف آباد و گلپیگان و اردستان و نظنز و خوانسار و شهرضا رواج داشته است که از این میان برخی شهره جهانی نیز دارند.

که به بررسی برخی از این شهرها از لحاظ قالی بافی می پردازیم:

منطقه قالی بافی اصفهان
  • منبع: پژوهشی در فرش ایران تورج ژوله
  • منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری
  • .incc.ir