فرش دستباف مزلقان

مزلقان دهکده ای در مغرب ساوه است که در آن فرش هایی با طرحی به طور کامل اختصاصی بافته می شود به این کیفیت که لچک های طرح از متن قرمز و کف ساده فرش با نوار کنگره دار جدا می شوند.

داخل لچک ها و ترنج میانی بیشتر با دسته گل های مجرد پوشانیده شده اند. گاهی نیز متن ساده فرش با یک شبکه توری مانند که شامل گل های ستاره ای شکل است، مستور می شود.

ترنج شش گوشه فرش نیز مانند لچک های با خط های شکسته و کنگره دار محصور شده است. مشابه با این طرح فرش هایی توسط عشایر شاهسون نیز بافته می شود.

منبع: فرش ایران. محمد جواد نصیری