فرش دستباف تفرش

بافنده ایی از ایل شاهسون و هم چنین بافنده های شهر نشین شهرستان تفرش فرش هایی یک پوده و نسبتا مرغوبی بیشتر در اندازه های دو ذرعی می بافند که از لحاظ نوع بافت و رنگ های مصرفی در نگرزی الیفا و هم چنین شکل خاص ترنج شانزده نشانه از پیرامون ترنج میانی فرش خارج می شوند.

رنگ های متداول بیشتر قرمز سرخابی، آبی سیر، کرم، نارنجی و سبز می باشد

منبع: فرش ایران محمد جواد نصیری