فرش دستباف ممسنی

ممسنی mamasani

شهرستان نورآباد ممسنی با 51 درجه و 31 دقیقه طول و 30 درجه و 7 دقیقه عرض جغرافیایی و 920 متر ارتفاع از سطح دریا از توابع استان فارس است. این شهرستان از شمال به كهكیلویه، از شرق به شیراز، از جنوب به كازرون، و از غرب به بوشهر محدود می شود. آب و هوای شمال ممسنی سرد و جنوب آن گرم است. آن را شولستان، یعنی سرزمین طوایف شول نیز گفته اند. طوایف لر با فرهنگی غنی در این شهرستان زندگی می كنند و فرش بافی در میان ایشان سابقه ای طولانی دارد.

ایلات لر ممسنی از چهار بلوك جاویدی، دشمن زیاری، بكش، و رستم تشكیل شده است و فرش بافی در میان همه گروه ها كم وبیش رواج دارد. برخی از ویژگی های فرش ممسنی

مرغی و كله مرغی، گیاهی و گل ها، بوته ای، جانوری، گردونه خورشید، ستارگان، شطرنجی، و دندانه دار برگی از نگاره های فرش این اقوام است. نقوش حاشیه فرش های این ناحیه با توجه به فراوانی درخت بلوط در آنجا به شکل میوه و برگ بلوط و نقش مایه های كنگره ای است.

لچك های زمینه به شكل گل زنبق كامل است كه در فرهنگ اساطیری بومی نشانه روشنایی و تداوم است. نیلوفر آبی نقش متصل کردن ترنج و سرترنج (ترنج كوچك) را به عهده دارد و قوچ و سر آن كه در زمینه فرش ها خودنمایی می كند نشان دهنده جاودانگی و باران است (خانبازی، ش 24).

منبع : سایت مرکز ملی فرش