منطقه قالی بافی استان فارس

قسمت زیادی از خاک استان فراس محل زیست عشایر مختلف بوده است که از مدت های بسیار قبل در این این سرزمین زندگی کرده اند.

به طور کلی روش های بافت در و نقش مایه ها و نگاره ها که در حد کمال زیبایی و تنوع می باشند در هر ایل و طایقه و در هر ناحیه فرق می کند. به تقریب کلیه آن ها بر روی زمین بافته می شوند. قالی و اقلیچه های فارس بیشتر دو پود بوده تار و پود آن ها از جنس پشم می باشد.

گره به کار رفته در فرش های این استان بسته به ایل و طایفه متفاوت است و چنانچه در دست بافت های قشقایی گره فارسی ودر بافنده های دیگر گره متقارن ترکی مرسوم است.

منبع: کتاب فرش ایران محمد جواد نصیری